Terxiev Tsarucov & Semashko

Architects I.N. Terziev-Tsarukov, Y.P. Semashko
Founded ???
Style Modern